Ανάλυση των πλειστηριαζόμενων ακινήτων στην Ελλάδα
Ο πίνακας αποτυπώνει την κατηγοριοποίηση των ακινήτων που έχουν δημοσιευθεί στο eauction.gr από τον Φεβρουάριο 2018 έως τον Μάιο 2023.