Οι πόλεις της Ευρώπης μεγαλώνουν - εκτός από την Αθήνα
Το γράφημα αποτυπώνει την ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού επιλεγμένων μητροπολιτικών περιοχών από το 2010.